PetApp

PetApp|Điều Khoản Sử Dụng

Tải ngay ứng dụng

icon googleplay icon appstore

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều khoản sử dụng dịch vụ của PetApp
Sửa đổi lần cuối: 01/01/2023
Công ty Cổ phần Siêu ứng dụng thú cưng

Bản Điều khoản sử dụng dịch vụ này nêu ra các điều khoản mà  công ty cổ phần Siêu ứng dụng Thú cưng (The Super Pet App Join Stock Company) (“PetApp”, “tôi”, “chúng tôi”) sẽ cung cấp quyền truy cập và sử dụng một số dịch vụ có sẵn thông qua các trang web do PetApp cung cấp, bao gồm petapp.io và/ hoặc ứng dụng di động (PetApp) hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của PetApp (gọi chung là “nền tảng” hoặc “dịch vụ”) cung cấp cho bạn, người dùng Dịch vụ (“bạn” hoặc “người dùng”). Bạn nên đọc Thỏa thuận này một cách cẩn thận. Bằng cách thể hiện sự chấp nhận Thỏa thuận này hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đang tham gia một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với chúng tôi (và bạn đồng ý rằng bạn đủ tuổi hợp pháp và đủ khả năng và năng lực để tham gia vào thỏa thuận ràng buộc) . Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một tổ chức, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc tổ chức đó với Thỏa thuận này và các điều khoản sẽ bao gồm cả bạn, người dùng cá nhân và tổ chức đó. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, đồng nghĩa với việc bạn không được sử dụng Dịch vụ.

THỎA THUẬN NÀY TẠO RA MỘT THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA BẠN VÀ PETAPP, TRỪ KHI BẠN ĐÃ KÝ MỘT THỎA THUẬN VĂN BẢN RIÊNG VỚI PETAPP. NẾU BẠN ĐÃ THAM GIA VÀO MỘT THỎA THUẬN RIÊNG VỚI PETAPP, THỎA THUẬN VIẾT RIÊNG ĐÓ SẼ LÀ BẢN CHÍNH VÀ CHỈ CÓ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN NÀY KHÔNG KHÔNG MÂU THUẪN VỚI VĂN BẢN THỎA THUẬN RIÊNG ĐÓ MỚI ĐƯỢC ÁP DỤNG.

 

 1. Bản chất của Dịch vụ. 
  Dịch vụ cho phép một số Người dùng truy cập, sử dụng và/ hoặc tải xuống một số thông tin nhất định hoặc nội dung khác (có thể bao gồm dữ liệu, văn bản, ảnh, âm thanh hoặc video). Các Dịch vụ này có thể bao gồm một hoặc nhiều dịch vụ cụ thể (“Cung cấp dịch vụ”) theo quyết định của chúng tôi, bao gồm ít nhất:
  1.1 PetApp: PetApp hỗ trợ người chủ quản lý thú cưng của họ, theo dõi các hoạt động của thú cưng để xem xét, so sánh, mua và lên lịch các dịch vụ thú cưng và các sản phẩm dành cho thú cưng. Nó cũng có thể cho phép người dùng tạo, tải lên, lưu trữ và/ hoặc truyền tải tới PetApp hoặc những người dùng khác thông tin nhất định hoặc các nội dung khác (có thể bao gồm dữ liệu, văn bản, âm thanh, ảnh, video hoặc các tài liệu nội dung khác). PetApp cung cấp một số dịch vụ cao cấp yêu cầu thanh toán theo quyết định của chúng tôi, bao gồm nâng cấp tài khoản người dùng và thẻ giúp quản lý thú cưng. Ngoài ra, PetApp còn cung cấp một số nhu yếu phẩm cần thiết cho thú cưng. Nếu bạn chọn chúng, bạn có thể đăng ký các dịch vụ ưu đãi phải trả tiền trên ứng dụng điện thoại PetApp và/ hoặc tại trang web petapp.io.

 2. Đăng ký. 
  Để sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ, bạn có thể phải đăng ký Dịch vụ.
  2.1. Để đăng ký Dịch vụ, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và bạn phải cung cấp thông tin được yêu cầu (có thể bao gồm các mục như tên đầy đủ hợp pháp của bạn, địa chỉ email hợp lệ cho bạn, số điện thoại hợp lệ cho bạn và thông tin khác, có thể được thu thập thông qua dịch vụ của bên thứ ba và bạn cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu đó) (“dữ liệu đăng ký”) và bạn phải là con người. Nếu bạn là một công ty có nhiều cá nhân, mỗi người phải có thông tin đăng nhập riêng – một tài khoản đăng nhập không nên được chia sẻ bởi nhiều người. Thông tin chúng tôi có được thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm Dữ liệu đăng ký của bạn, tuân theo chính sách của chúng tôi về quyền riêng tư (“Chính sách bảo mật”), có sẵn tại https://petapp.io/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/. Chúng tôi vận hành Dịch vụ theo Chính sách bảo mật được đưa vào Thỏa thuận này. Mỗi bên phải tuân thủ Chính sách bảo mật này.
  2.2. Bạn đồng ý rằng bạn, với tư cách là một cá nhân hay người làm thuê cho một nhóm, một công ty hay các trường hợp khác được cho phép truy cập Dịch vụ theo một thỏa thuận riêng với chúng tôi, mỗi bên chịu trách nhiệm chung và nghiêm trọng đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản người dùng của bạn.
  2.3. Bạn đồng ý không sử dụng tài khoản, tên người dùng hoặc mật khẩu của người dùng khác bất cứ lúc nào hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho sự bảo mật của tài khoản của bạn hoặc người dùng khác. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ sự vi phạm các điều khoản này hoặc thông tin đăng ký bạn cung cấp là không đúng sự thật, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ, chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn mà không hoàn lại tiền và từ chối cung cấp bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai của tài khoản đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể phát sinh do sự truy cập trái phép nào và/ hoặc sử dụng tài khoản của bạn, và các trường hợp tương tự.
  2.4. Bạn, với tư cách cá nhân, hay người làm thuê cho một nhóm, một công ty hay các trường hợp khác đã ủy quyền cho bạn truy cập Dịch vụ theo một thỏa thuận riêng với chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản, mật khẩu của bạn (bao gồm mật khẩu quản trị viên và người dùng), tệp và cho tất cả sử dụng tài khoản cá nhân của bạn và bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng tài khoản của tổ chức có trách nhiệm.
 3. Quyền sở hữu. 
  Trang web và Nền tảng, bao gồm tất cả thông tin và tài liệu có trong Trang web và được phân phối bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng, được sở hữu và vận hành bởi PetApp hoặc, trong phạm vi được nêu rõ trong Trang web, các bên khác. Tất cả nội dung, hình ảnh, minh họa, thiết kế, tên, sản phẩm, dịch vụ, biểu tượng, hình ảnh, video clip, kiểu chữ, mã nguồn và đối tượng, định dạng, truy vấn, thuật toán, giao diện trực quan, HTML, thông tin, đồ họa, thiết kế, nhìn và cảm nhận, biên dịch và tất cả các yếu tố khác (dù bằng văn bản hay bằng cách khác) của Nền tảng, bao gồm mọi nội dung được cung cấp, thông qua Nền tảng của PetApp không thuộc sở hữu của người khác (gọi chung là “tài liệu PetApp”), cũng như lựa chọn và sắp xếp của chúng, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác liên quan đến Tài liệu Trang web, được bảo vệ bởi bản quyền, luật thương mại, bằng sáng chế và luật thương hiệu của Việt Nam, luật pháp và công ước quốc tế và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác và các luật được áp dụng. Tất cả Tài liệu PetApp là tài sản của PetApp hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết và/ hoặc bên thứ ba được cấp phép. Trừ khi được PetApp ủy quyền rõ ràng theo Thỏa thuận này, bạn đồng ý không trực tiếp hoặc gián tiếp bán, cấp phép, phân phối, sao chép, sửa đổi, thực hiện công khai hoặc hiển thị, truyền, xuất bản, chỉnh sửa, tạo tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng trái phép các tài liệu PetApp.
  3.1. Người dùng cấp cho PetApp và các chi nhánh một giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, có thể chuyển nhượng, vĩnh viễn, thanh toán đầy đủ và miễn phí bản quyền để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, tạo ra các tác phẩm, xuất bản, chia sẻ, bán, phân phối , hiển thị và truyền tải bất kỳ dữ liệu nào do Người dùng tự nguyện đóng góp cho PetApp để sử dụng Dịch vụ, ngoài dữ liệu là Thông tin cá nhân theo Chính sách bảo mật của PetApp, (“Dữ liệu người dùng”), bao gồm các mô tả về dịch vụ, hình ảnh của động vật và thông tin về giá cả , các thuật ngữ tìm kiếm đã đóng góp, các mẫu tìm kiếm và lịch sử sử dụng (gọi chung là”kết quả dữ liệu”) và để làm cho Kết quả dữ liệu đó có sẵn ở dạng tổng hợp và không xác định.
  3.2. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi (trực tiếp hoặc gián tiếp và bằng mọi cách) mọi nhận xét, phản hồi, đề xuất, ý tưởng hoặc các nội dung khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Phản hồi”), Phản hồi đó sẽ là tài sản duy nhất của PetApp. Chúng tôi sẽ có quyền sử dụng, sao chép, tiết lộ, xuất bản, phân phối và khai thác theo bất kỳ cách nào, tất cả Phản hồi, không hạn chế và không đền bù cho bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ duy trì bất kỳ Phản hồi nào hoặc đáp ứng với bất kỳ Phản hồi nào.
  3.3. Mặc dù có bất kỳ quy định nào trái với điều khoản này, Người dùng luôn có quyền sở hữu duy nhất đối với Dữ liệu Người dùng ban đầu của mình. Giữa các bên, PetApp sở hữu và giữ mọi quyền, tiêu đề và quyền lợi đối với Dịch vụ và tất cả kết quả dữ liệu, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả dữ liệu và thông tin hoặc các phần tổng hợp từ việc sử dụng Dữ liệu Người dùng được phép của PetApp bao gồm bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ và liên quan đến những điều đã nói ở trên, và hơn nữa bao gồm tất cả các bản sao, các phần và tác phẩm phái sinh của bất kỳ điều nào đã nói ở trên (do bất kỳ ai tạo ra). Không có giấy phép ngụ ý được cấp bởi PetApp theo Thỏa thuận này.
  3.4. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu người dùng nào của Người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có quyền truy cập vào Dịch vụ (có thể bao gồm các hoạt động ngoài ý muốn của bên thứ ba, chẳng hạn như tin tặc).
  3.5. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sở hữu tất cả các quyền sở hữu trong Dữ liệu người dùng và có sự tôn trọng với mọi Dữ liệu người dùng mà bạn không sở hữu, rằng bạn có toàn quyền tạo, tải lên, lưu trữ và/ hoặc truyền Dữ liệu người dùng và cấp giấy phép và quyền mà bạn đã cấp trong Thỏa thuận này. Việc bạn tạo, tải lên, lưu trữ và/ hoặc truyền dữ liệu người dùng và việc chúng tôi và những Người dùng khác được cấp quyền bởi bạn sẽ không vi phạm với bất kỳ bên thứ ba nào về quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của bên đó, cũng không vi phạm bất kỳ quyền riêng tư hoặc công khai nào, cũng không được phỉ báng, bôi nhọ, thô tục hoặc tục tĩu, cũng không vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền lợi nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào.
  3.6. Chúng tôi không kiểm soát Dữ liệu người dùng và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác hoặc độ tin cậy của nó. Chúng tôi không có nghĩa vụ chỉnh sửa hoặc kiểm soát Dữ liệu người dùng, mặc dù chúng tôi có quyền xem xét và thực hiện một số hành động nhất định đối với Dữ liệu người dùng theo Thỏa thuận này, bao gồm Chính sách quyền riêng tư (như được định nghĩa dưới đây).
  3.7. Theo các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, giới hạn, có thể hủy ngang để truy cập và sử dụng Tài liệu PetApp chỉ trong phạm vi cần thiết để bạn sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (hoặc nếu bạn là một tổ chức, cho mục đích kinh doanh nội bộ của riêng bạn), như được cho phép bởi Thỏa thuận này. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền khác. Để rõ ràng và không giới hạn các nghĩa vụ khác trong tài liệu này, Người dùng không được phân phối hoặc thương mại hóa tài liệu PetApp.
 4. Sử dụng Dịch vụ
  Bạn phải tuân thủ mọi quy tắc và chính sách về việc sử dụng Dịch vụ mà chúng tôi xuất bản. Các quy tắc và chính sách này có thể có sẵn trên Dịch vụ. Một số tính năng, trang hoặc nội dung trong Dịch vụ có thể chứa các điều khoản sử dụng bổ sung mà bạn phải đồng ý để sử dụng các tính năng, trang hoặc nội dung có liên quan.
  4.1. Theo các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, bạn được phép sử dụng Dịch vụ chỉ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (hoặc nếu bạn là một tổ chức, chỉ dành cho mục đích kinh doanh nội bộ của riêng bạn).
  4.2. Bạn không được (a) tạo, tải lên, truyền tải hoặc cung cấp Dữ liệu Người dùng khả dụng nếu bạn không có quyền làm như vậy; (b) tạo, tải lên, truyền tải hoặc cung cấp Dữ liệu Người dùng khả dụng hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm luật pháp hoặc quyền của bất kỳ người nào; (c) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc giả mạo hoặc thao túng các tiêu đề để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ Dữ liệu người dùng nào; (d) trừ khi được Thỏa thuận này cho phép rõ ràng, thu hoạch hoặc thu thập thông tin về những người khác từ Dịch vụ; (e) thực hiện bất kỳ hành động nào lạm dụng hoặc có thể lạm dụng tải không hợp lý hoặc không tương xứng lên Dịch vụ hoặc cơ sở hạ tầng của Dịch vụ hoặc bỏ qua mọi biện pháp chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ (hoặc các tài khoản, mạng hoặc dịch vụ khác kết nối với nhau); (f) sử dụng phần mềm (thủ công hoặc tự động), thiết bị, hoặc các quy trình khác để thu thập dữ liệu, ăn cắp dữ liệu bất kỳ Dịch vụ nào hoặc sao chép, lấy, tuyên truyền, phân phối hoặc sử dụng sai bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc nội dung nào khác từ Dịch vụ, bao gồm mọi Tài liệu PetApp; (g) phân phối hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc nội dung nào khác có được thông qua Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây; (h) can thiệp với bất kỳ cách nào vào việc sử dụng hoặc vận hành Dịch vụ; hoặc (i) sử dụng Dịch vụ trong quá trình phát triển, trực tiếp hoặc gián tiếp, của bất kỳ sản phẩm, phần mềm, Dịch vụ, chương trình hoặc cơ sở dữ liệu nào cung cấp bất kỳ chức năng hoặc thông tin nào tương tự, hoặc cạnh tranh với toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ.
  4.3. Dữ liệu người dùng không được: (i) phỉ báng, thô tục, đe dọa, lạm dụng, tai tiếng, khiêu dâm,hoặc bất hợp pháp hoặc khuyến khích một hành vi phạm tội; (ii) chứa tài liệu từ các tác phẩm có bản quyền khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu tài liệu có bản quyền đó; (iii) vi phạm bản quyền hoặc vi phạm bất kỳ quyền tài sản, quyền riêng tư hoặc công khai hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào; (iv) chứa bất kỳ vi-rút phần mềm, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào; hoặc (v) trừ khi được chúng tôi cho phép bằng văn bản, có chứa bất kỳ quảng cáo, quảng cáo, chào mời hoặc tài liệu thương mại nào khác.
  4.4. Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) điều tra mọi khiếu nại rằng Dữ liệu người dùng hoặc việc sử dụng Dịch vụ không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và xóa Dữ liệu người dùng khỏi Dịch vụ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn vì vi phạm Thỏa thuận này.
  4.5. Một số phần nhất định của Dịch vụ có thể cung cấp quyền truy cập vào số điện thoại hoặc đường dây nóng. PetApp không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào bạn có thể phải trả cho các dịch vụ viễn thông bằng cách gọi đến đường dây nóng. PetApp sẽ chỉ thu các khoản phí đăng ký đã đồng ý trước đó dựa trên gói của bạn cho bất kỳ Dịch vụ phải trả tiền nào.
 5. Dịch vụ phải trả phí; Ưu đãi dùng thử. 
  Chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ ở cả phiên bản miễn phí và trả phí thông qua Trang web và Nền tảng hoặc các phương tiện khác. Chúng tôi có quyền duy nhất sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ hoặc các tính năng có thể có sẵn thông qua một mô hình miễn phí hoặc trả phí vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho bạn. Bất kỳ tính năng sửa đổi hoặc mới nào mà chúng tôi có thể chọn cung cấp cho bạn cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ này.
  5.1. Dịch vụ phải trả phí: Dịch vụ trả phí cung cấp các tính năng có thể có hoặc không có trong phiên bản miễn phí của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, Dịch vụ phải trả tiền sẽ bị chi phối bởi các điều khoản sau đây. Đối với Dịch vụ phải trả tiền, bạn hoặc bên đã ủy quyền cho bạn truy cập Dịch vụ phải có thỏa thuận riêng hợp lệ với PetApp, theo đó họ đồng ý trả cho chúng tôi phí đăng ký áp dụng cho đến khi hết thời hạn theo thỏa thuận hoặc hủy đăng ký theo cách thức đồng ý với chúng tôi Ví dụ: chúng tôi hiện cho phép bạn đăng ký PetApp thông qua dịch vụ nâng cấp tài khoản trên ứng dụng. Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận được thực thi lẫn nhau với bạn hoặc bên ủy quyền cho bạn, chúng tôi có quyền tăng phí Dịch vụ hoặc đưa ra các khoản phí mới bất cứ lúc nào. Phí dịch vụ là do trước khi truy cập vào các tính năng phải trả tiền và thường được cung cấp theo gia số hàng tháng hoặc hàng năm. Dịch vụ phải trả tiền theo đăng ký sẽ tự động gia hạn cho thời gian đăng ký bạn chọn thông qua cơ chế được sử dụng để đăng ký Dịch vụ phải trả tiền, chẳng hạn như sử dụng một trong các liên kết ở trên. (ví dụ: hàng tháng hoặc hàng năm) trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi bằng văn bản qua email tại [email protected] ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi hết thời hạn đăng ký của quyết định chấm dứt đăng ký của bạn hoặc chọn chấm dứt thông qua hủy bỏ cơ chế cung cấp cho Dịch vụ trả phí cụ thể. Chức năng này sẽ được cung cấp trong bảng điều khiển tài khoản của bạn. Chức năng hủy cho PetApp được hướng dẫn tại [link website hướng dẫn huỷ tài khoản]. Tất cả phí đăng ký được kiếm đầy đủ khi thanh toán và không được hoàn trả. Phí đăng ký không bao gồm tất cả các loại thuế, thuế hoặc các nghĩa vụ do cơ quan thuế áp đặt mà bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc tín dụng cho các giai đoạn dịch vụ một phần, hoàn lại nâng cấp/ hạ cấp hoặc hoàn lại tiền trong thời gian không sử dụng với tài khoản mở. Để đối xử bình đẳng với mọi người, sẽ không có ngoại lệ đối với hoạt động này. Bạn có thể hủy tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, bao gồm qua email tại [email protected] và yêu cầu hủy hoặc bằng cách sử dụng tính năng phù hợp trong tài khoản của bạn. Theo đó, bạn đồng ý rằng phí đăng ký sẽ được lập hóa đơn tự động vào đầu mỗi giai đoạn gia hạn theo tỷ lệ hiện tại cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán dễ chấp nhận khác mà bạn đã sử dụng trong giao dịch gần đây nhất của bạn với chúng tôi. Hủy bỏ phải được nhận ít nhất ba mươi (30) ngày trước chu kỳ thanh toán tiếp theo để tránh các khoản phí bổ sung hàng tháng.
  5.2. Ưu đãi dùng thử: Trong một số trường hợp nhất định, Dịch vụ phải trả phí của chúng tôi có thể được cung cấp trên cơ sở dùng thử miễn phí hoặc có giới hạn. Nếu thông tin thanh toán (ví dụ thẻ tín dụng) được thu thập trước hoặc trong khi bạn đăng ký dùng thử và nếu bạn không hủy ưu đãi dùng thử trong thời gian ưu đãi, chúng tôi sẽ tính phí thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác mà bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký cho phí thuê bao hàng tháng áp dụng sau thời gian ưu đãi. Bất kỳ việc sử dụng nào được ghi nhận hoặc thời gian dùng thử theo thỏa thuận sẽ được lập hóa đơn theo tỷ lệ áp dụng sau đó.
 6. Thanh toán. 
  Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí và thuế hiện hành được tạo bằng cách đăng ký Dịch vụ phải trả tiền kịp thời với phương thức thanh toán hợp lệ.
  6.1. Bạn có thể nhận hóa đơn và thanh toán theo bất kỳ cách nào đã thỏa thuận với PetApp. Nếu bạn đã chọn thanh toán tự động qua thẻ tín dụng, thẻ tính phí, thẻ ghi nợ, PayPal hoặc tài khoản của các tổ chức tài chính (gọi chung là “phương thức thanh toán”) cho tất cả các khoản phí của tài khoản của bạn với PetApp, thì bạn ủy quyền cho PetApp tính phí Phương thức thanh toán của bạn cho các khoản phí phát sinh. Khi bạn cung cấp Phương thức thanh toán cho chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn được phép sử dụng Phương thức thanh toán đó và bạn cũng ủy quyền cho bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi nhận, thu thập và lưu trữ thông tin Phương thức thanh toán của bạn, cùng với thông tin giao dịch liên quan khác. Khi bạn mua hàng, bạn ủy quyền cho chúng tôi (và bộ xử lý thanh toán được chỉ định của chúng tôi) để tính toàn bộ số tiền cho Phương thức thanh toán bạn chỉ định cho giao dịch.
  6.2. Nếu Phương thức thanh toán của bạn không thành công hoặc tài khoản của bạn quá hạn, (a) bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản tiền đến hạn theo tài khoản của bạn theo yêu cầu và hoàn trả cho chúng tôi tất cả các khoản hoàn lại, bồi hoàn, khiếu nại, phí, tiền phạt, tiền phạt và các khoản nợ khác phát sinh chúng tôi (bao gồm các chi phí và chi phí liên quan) do hoặc phát sinh từ các khoản thanh toán mà bạn ủy quyền hoặc chấp nhận, (b) PetApp có thể thu phí bằng cách sử dụng các cơ chế thu khác (điều này bao gồm tính phí các phương thức thanh toán khác trong hồ sơ với chúng tôi) và (c ) chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ phải trả tiền hoặc tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm xóa tài khoản của bạn. Bạn đồng ý gửi bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến bất kỳ khoản phí nào vào tài khoản của bạn bằng văn bản cho PetApp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khoản phí đó, nếu không, tranh chấp đó sẽ được miễn và khoản phí đó sẽ là quyết định cuối cùng và không phải chịu thách thức. Nếu quyền truy cập của bạn vào bất kỳ Dịch vụ phải trả tiền nào được cung cấp cho bạn bởi bên thứ ba, chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ Dịch vụ phải trả tiền nào theo phần này nếu Phương thức thanh toán của bên thứ ba không thành công hoặc tài khoản của họ, được sử dụng để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ phải trả tiền, trở thành quá khứ.
  6.3. Các khoản phí chưa thanh toán phải chịu một khoản phí tài chính là một phần trăm (1%) mỗi tháng, hoặc mức tối đa được pháp luật cho phép, tùy theo mức nào thấp hơn, cộng với tất cả các chi phí nhờ thu, kể cả phí luật sư hợp lý. Các khoản phí theo Thỏa thuận này không bao gồm tất cả các loại thuế, bao gồm quốc gia, hoặc tỉnh và địa phương, bán hàng, giá trị gia tăng, tài sản và các loại thuế tương tự, nếu có. Bạn đồng ý thanh toán các loại thuế đó (không bao gồm thuế của Việt Nam dựa trên thu nhập ròng của PetApp), trừ khi bạn đã cung cấp cho PetApp giấy chứng nhận miễn thuế hợp lệ. Nếu không có bất cứ biện pháp khắc phục nào khác, PetApp có thể hạn chế hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc Nền tảng sau thông báo năm (5) ngày làm việc nếu không thanh toán khi đến hạn.
 7. Hủy bỏ và chấm dứt.
  7.1. Khi hủy, tất cả nội dung bạn đã tạo và đăng qua Dịch vụ bao gồm Dữ liệu người dùng có thể bị xóa ngay lập tức và không thể được phục hồi khi tài khoản của bạn bị hủy. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc mất bất kỳ nội dung nào như vậy bao gồm Dữ liệu người dùng do hủy tài khoản của bạn. Nếu bạn hủy Dịch vụ trước khi kết thúc thời gian đăng ký đã thanh toán hiện tại, việc hủy bỏ của bạn sẽ có hiệu lực vào cuối thời gian đăng ký và bạn sẽ không bị tính phí nữa trong thời hạn sau, nhưng không có quy định nào đối với việc hoàn lại tiền của bạn trong khoảng thời gian mà bạn chấm dứt sớm.
  7.2. Chúng tôi tiếp tục có quyền vô hiệu hóa hoặc hủy kích hoạt các tài khoản chưa thanh toán. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản đó có thể bị xóa. Chúng tôi không bắt buộc phải cung cấp cho bạn thông báo trước về việc chấm dứt đó.
  7.3. Bạn cũng đồng ý rằng PetApp, do bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận, có thể đình chỉ việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý rằng mọi sự đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Trang web mà bạn có thể có hoặc một phần trong đó có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước và bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ đình chỉ nào như vậy. Tùy theo bản chất của việc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận, chúng tôi có thể đề nghị bạn 30 ngày để khắc phục mọi vi phạm đó trước khi chấm dứt hoàn toàn quyền truy cập của bạn vào Trang web. Trong thời gian đình chỉ và sau khi chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web, bạn vẫn có thể có quyền truy cập vào một số chức năng hoặc dịch vụ không phụ thuộc vào quyền truy cập của bạn vào Trang web tuân theo các thỏa thuận khác ngoài Thỏa thuận này. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền trên Trang web và bảo lưu quyền chấm dứt quyền truy cập vào Trang web và xóa tất cả nội dung được gửi bởi bất kỳ người nào bị phát hiện là người vi phạm. Bất kỳ hành vi nghi ngờ gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào có thể là căn cứ để chấm dứt việc sử dụng Trang web của bạn có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp.

 8. Loại trừ bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý. 
  Các dịch vụ được cung cấp “như vậy”, với tất cả các lỗi. chúng tôi từ chối bất kỳ và mọi bảo hành, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm: (i) tất cả bảo hành về việc bán hàng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề, không vi phạm, và tất cả bảo hành phát sinh từ quá trình giao dịch và sử dụng thương mại, và (ii) các dịch vụ hoặc tài sản của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, sẽ luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc vận hành mà không có lỗi, và (iii) về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào thu được từ dịch vụ hoặc tài sản của chúng tôi. Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc gián đoạn Dịch vụ bất cứ lúc nào và bạn nên chờ thời gian ngừng hoạt động định kỳ để cập nhật Dịch vụ. Không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, do bạn nhận được từ chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào khác Trong mọi trường hợp, mọi nội dung được cung cấp qua Dịch vụ sẽ được coi là tư vấn y tế hoặc tư vấn thú y. việc sử dụng các dịch vụ không tạo ra một mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân. petapp không cung cấp tư vấn y tế, khuyến nghị, chẩn đoán hoặc điều trị.
  8.1. trong mọi trường hợp, bạn sẽ được hưởng phục hồi từ chúng tôi dù ngẫu nhiên, có hậu quả, gián tiếp, nhận trừng phạt hoặc đặc biệt thiệt hại (bao gồm các thiệt hại về tổn thất kinh doanh, mất doanh thu, mất dữ liệu, hoặc mất quyền sử dụng) bất kể dựa trên hợp đồng, sai lầm (bao gồm cả sơ suất), hoặc phát sinh hoặc liên quan đến thỏa thuận này, dịch vụ hoặc tài sản của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo hoặc có biết về khả năng của các thiệt hại như vậy.
  8.2. trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, trách nhiệm pháp lý tổng hợp tối đa của chúng tôi đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này các dịch vụ hoặc tài sản của chúng tôi, cho dù dựa trên hợp đồng, sai (bao gồm cả sơ suất), hoặc bằng cách khác, sẽ được giới hạn đến số tiền được bạn trả cho chúng tôi cho các dịch vụ trong năm trước (hoặc, nếu bạn là người dùng không trả phí, với số tiền là $10).
  8.3. một số luật không cho phép giới hạn hoặc loại trừ bảo đảm hoặc trách nhiệm đối với một số loại thiệt hại, vì vậy, một số trong những giới hạn hoặc loại trừ nêu trên có thể không áp dụng cho bạn.
 9. Dịch vụ đám mây; Dịch vụ và tài nguyên của bên thứ ba. 
  Không giới hạn từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm được quy định trong Thỏa thuận này, bạn thừa nhận và đồng ý như sau: (a) chúng tôi cung cấp Dịch vụ lưu trữ sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của một hoặc nhiều nhà cung cấp đám mây bên thứ ba (gọi chung là “Nhà cung cấp điện toán đám mây”) ; (b) giá cung cấp Dịch vụ sẽ khác nhau nếu tự chúng tôi cung cấp Dịch vụ và không sử dụng các dịch vụ đám mây từ các bên thứ ba; và (c) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ hành động, thiếu sót hoặc thất bại nào của bất kỳ Nhà cung cấp điện toán đám mây nào.
  9.1. Dịch vụ có thể phụ thuộc, tương tác hoặc cho phép truy cập vào dữ liệu, thông tin, nội dung, dịch vụ hoặc trang web khác của bên thứ ba (“dịch vụ của bên thứ ba”), trong mỗi trường hợp có thể đi kèm với các điều khoản sử dụng riêng biệt. Việc sử dụng mỗi Dịch vụ của bên thứ ba có thể yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng bổ sung. Bạn phải tuân thủ các điều khoản sử dụng hiện hành khi sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba và Dịch vụ của chúng tôi. PetApp không xác nhận và từ đây từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác đối với bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào.
 10. Bồi thường.
  Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi và những người cấp phép, nhà cung cấp và đại lý của chúng tôi, chống lại mọi khiếu nại, hành động, tố tụng, vụ kiện, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí luật sư (gọi chung là “Trách nhiệm pháp lý”) phát sinh từ hoặc liên quan vi phạm Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ (nhưng không bao gồm bất kỳ Trách nhiệm pháp lý nào trong phạm vi do sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của chúng tôi). Chúng tôi có quyền đảm nhận quyền kiểm soát duy nhất đối với việc bảo vệ và giải quyết mọi khiếu nại, hành động, vụ kiện hoặc thủ tục mà bạn có nghĩa vụ phải bồi thường cho chúng tôi. Bạn sẽ hợp tác với chúng tôi liên quan đến việc bảo vệ và giải quyết như vậy.
  10.1. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, nếu chúng tôi nhận được trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu tương tự để tiết lộ Dữ liệu người dùng do bất kỳ tòa án hoặc cơ quan chính phủ nào ban hành và chúng tôi không phải là một bên tham gia tố tụng, bạn sẽ hoàn trả cho chúng tôi chi phí hợp lý và chi phí tuân thủ với trát đòi hầu tòa, bao gồm cả thời gian dành cho nhân viên của chúng tôi và luật sư của chúng tôi ở công sức và thời gian đã bỏ ra.
 11. Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số. 
  Chúng tôi tuân thủ các quy định của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc phản đối nào đối với tài liệu được lưu trữ bởi Dịch vụ, bạn có thể liên hệ với Đại lý được chỉ định của chúng tôi theo địa chỉ sau: [email protected].
  11.1. Bất kỳ thông báo nào cho rằng các tài liệu được lưu trữ hoặc phân phối thông qua Dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phải bao gồm các thông tin sau: (a) chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền khác bị xâm phạm; (b) mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm; (c) mô tả tài liệu mà bạn khiếu nại là vi phạm và vị trí của tài liệu đó trên Dịch vụ; (d) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; (e) tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng các tài liệu trên Dịch vụ mà bạn khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép; và (f) một tuyên bố của bạn rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và biết, tuân thủ theo bộ luật hình phạt khai man; bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ.
  11.2. Thông báo phản đối. Nếu tài liệu mà bạn đã đăng lên Dịch vụ đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa, bạn có thể gửi thông báo phản đối (g). Để có hiệu lực, thông báo phản đối phải là một thông báo bằng văn bản được gửi đến địa chỉ đại lý được chỉ định ở trên bao gồm các thông tin sau: (i) chữ ký vật lý hoặc điện tử của thuê bao; (ii) nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó đã bị vô hiệu hóa; (iii) một tuyên bố tuân thủ theo bộ luật khai man rằng bạn tin chắc rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu bị xóa hoặc vô hiệu hóa; và (iv) tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn, và một tuyên bố rằng bạn đồng ý với quyền tài phán của Tòa án cho khu vực tư pháp nơi có địa chỉ hoặc nếu địa chỉ của bạn ở bên ngoài Việt Nam, cho bất kỳ khu vực tư pháp nơi PetsPort có thể được tìm thấy và bạn sẽ chấp nhận Dịch vụ xử lý từ người cung cấp hoặc một tác nhân của người đó.
  11.2.1. Lặp lại vi phạm. Chính sách của chúng tôi là chấm dứt hoạt động của người dùng trong các trường hợp thích hợp các tài khoản của Người dùng là người vi phạm nhiều lần Điều khoản dịch vụ này.
 12. Đình chỉ và chấm dứt. 
  Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách đóng tài khoản của bạn và ngừng sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi có quyền đình chỉ tài khoản của bạn và/ hoặc chấm dứt truy cập Dịch vụ bất cứ lúc nào nếu chúng tôi tin rằng bạn vi phạm Thỏa thuận này. Chúng tôi có quyền chấm dứt Thỏa thuận này hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng thông báo bằng văn bản cho bạn (bao gồm qua email cho Người dùng đã đăng ký hoặc đăng trên trang web của chúng tôi), vì bất kỳ lý do hoặc không có lý do.
  12.1. Nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, bạn đồng ý: (a) tiếp tục bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, (b) ngừng ngay lập tức sử dụng Dịch vụ, (c) rằng giấy phép và quyền do chúng tôi cung cấp theo Thỏa thuận này sẽ chấm dứt, (d) rằng chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa tất cả Dữ liệu của Người dùng và (e) rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường, bồi hoàn hoặc bồi thường thiệt hại liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
  12.2. Bất kỳ nghĩa vụ và biện pháp khắc phục nào dưới đây và bất kỳ điều khoản nào khác mà bản chất của chúng nên tồn tại một cách hợp lý, sẽ tồn tại khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận này.
 13. Sửa đổi Dịch vụ và Thỏa thuận
  Chúng tôi có quyền sửa đổi Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thể sửa đổi Thỏa thuận này. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (đối với Người dùng đã đăng ký) và đăng trên ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ cấu thành sự đồng ý của bạn với Thỏa thuận được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Thỏa thuận sửa đổi nào mà chúng tôi xuất bản, bạn phải chấm dứt tài khoản của mình và ngừng sử dụng Dịch vụ.
 14. Luật áp dụng
  Bạn và chúng tôi đều đồng ý rằng tất cả các tranh chấp hoặc các vấn đề khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, hoặc việc sử dụng hoặc vận hành Dịch vụ, sẽ được điều chỉnh bởi các luật thực tế của luật pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà không liên quan đến bất kỳ xung đột nào của pháp luật nguyên tắc sẽ áp dụng luật khác. Bất kỳ hành động hoặc tiến hành nào của bạn liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này phải bắt đầu trong thời hạn ngắn hơn thời hiệu áp dụng hoặc một năm sau khi nguyên nhân của hành động được tích lũy.
 15. Quyền tài phán
  Bạn đồng ý với quyền tài phán liên quan đến bất kỳ vụ kiện, khiếu nại hoặc nguyên nhân nào của hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này thuộc quyền giải quyết của tòa án thành phố Hà Nội, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 16. Trường hợp bất khả kháng
  Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại nào trong việc tuân thủ Thỏa thuận này trong chừng mực mà sự thất bại đó phát sinh từ các yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, trong trường hợp không có sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hành vi của tin tặc hoặc các tác nhân xấu tương tự can thiệp vào Dịch vụ hoặc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Người dùng nào.
 17. Apple
  17.1. Nếu bạn đã tải xuống bất kỳ Ứng dụng nào từ Cửa hàng ứng dụng Apple iTunes, các điều khoản bổ sung sau sẽ áp dụng cho bất kỳ Ứng dụng nào như vậy:
  17.2. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Apple không chịu trách nhiệm về Ứng dụng và nội dung của nó. Ngoài ra, việc bạn sử dụng Ứng dụng đó được tải xuống từ vị trí đó bị giới hạn ở giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng trên mọi sản phẩm mang nhãn hiệu Apple chạy iOS (bao gồm nhưng không giới hạn ở iPad, iPhone và iPod touch) (“Thiết bị iOS” ) hoặc Mac OS X (“Máy tính Mac”), như áp dụng (gọi chung là “Thiết bị Apple”) mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và được cho phép theo quy tắc sử dụng được quy định trong Điều khoản dịch vụ của App Store. Ngoài ra, chúng tôi thông báo cho bạn và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Apple không có nghĩa vụ gì trong việc cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Phần mềm.
  17.3. Apple không có nghĩa vụ bảo hành đối với bất kỳ Ứng dụng nào như vậy và mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí liên quan đến bất kỳ việc không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào được nêu trong Điều khoản dịch vụ này là trách nhiệm của PetApp. Xin lưu ý rằng PetApp đã từ chối mọi vấn đề bảo hành.
  17.4. Apple không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến Ứng dụng hoặc quyền sở hữu và/ hoặc việc sử dụng Ứng dụng của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) khiếu nại trách nhiệm sản phẩm; (ii) mọi khiếu nại rằng Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) khiếu nại phát sinh theo bảo vệ người tiêu dùng hoặc pháp luật tương tự.
  17.5. Apple không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại vi phạm của bên thứ ba nào về việc Ứng dụng hoặc quyền sở hữu và sử dụng Ứng dụng của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
  17.6. Người thụ hưởng bên thứ ba: PetApp và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Apple và các công ty con của Apple là những người thụ hưởng bên thứ ba của các Điều khoản dịch vụ này đối với bất kỳ Ứng dụng nào như vậy và Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền ) để thực thi các Điều khoản dịch vụ này đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba như được quy định ở đây.

 18. Tuân thủ pháp luật
  Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng cho các hoạt động của mình theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn luật kiểm soát xuất khẩu, quy định và lệnh điều hành của Việt Nam.
 19. Địa lý
  Chúng tôi có trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ chỉ được sử dụng bởi người dùng ở Việt Nam. Chúng tôi không tuyên bố rằng Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào của nó là phù hợp bên ngoài Việt Nam. Quyền truy cập vào Dịch vụ có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ bên ngoài Việt Nam, bạn sẽ tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.
 20. Các quy định khác
  Không có sự chậm trễ hoặc thiếu sót nào của chúng tôi trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào của chúng tôi xảy ra đối với bất kỳ sự không tuân thủ hoặc mặc định nào của bạn đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này sẽ làm giảm bất kỳ quyền nào hoặc được hiểu là từ bỏ và từ bỏ chúng tôi về bất kỳ giao ước, điều kiện hoặc thỏa thuận nào được thực hiện bởi bạn sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm thành công nào hoặc bất kỳ giao ước, điều kiện hoặc thỏa thuận nào khác trong tài liệu này. Không từ bỏ sẽ ràng buộc với chúng tôi trừ khi được viết bằng văn bản rõ ràng có chữ ký của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được phát hiện bởi một tòa án có thẩm quyền tài phán là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực và sẽ được cải cách để có hiệu lực và có hiệu lực trong khi phản ánh ý định của các bên ở mức độ lớn nhất được pháp luật cho phép. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Thỏa thuận này, Thỏa thuận này nêu ra toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn về vấn đề của nó và thay thế tất cả các lời hứa, thỏa thuận hoặc đại diện trước đó, cho dù bằng văn bản hoặc bằng miệng, về vấn đề đó. Việc đăng ký của bạn, Thỏa thuận này và các quyền và nghĩa vụ của bạn dưới đây không được chuyển nhượng hoặc bạn có thể chuyển nhượng hoặc ủy thác cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ sự chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ủy quyền có mục đích nào mà không có sự đồng ý như vậy sẽ vô hiệu. Chúng tôi có thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng hoặc ủy quyền Thỏa thuận này (bao gồm mọi quyền hoặc nghĩa vụ dưới đây), bao gồm mọi thực thể thành công cho bất kỳ hoạt động hoặc hoạt động nào của PetApp. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và mang lại lợi ích cho các bên kế thừa và các nhiệm vụ được phép. Thỏa thuận này có thể được thực thi bằng điện tử và xác nhận hoặc sử dụng Dịch vụ điện tử của bạn sẽ cấu thành việc thực hiện Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng văn bản điện tử của Thỏa thuận này cấu thành một văn bản và sự đồng ý của bạn với các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này cấu thành một bản ký tên đối với tất cả các mục đích. Như được sử dụng trong tài liệu này và trừ khi có ý định rõ ràng trong một trường hợp cụ thể, các thuật ngữ bao gồm, bao gồm các cơ sở dữ liệu, bao gồm các thành viên, bao gồm các thành viên khác Bất kỳ tiêu đề mục nào trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không phải là một phần của, và sẽ không được sử dụng để giải thích các quy định nội dung của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng email đến địa chỉ email của bạn trong hồ sơ sẽ tạo thành thông báo chính thức theo Thỏa thuận này. Sẽ không có người thụ hưởng bên thứ ba nào đối với Thỏa thuận này trừ khi được quy định trong các phần có tham chiếu cụ thể về Apple.